Aansprakelijkheidsverzekering

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Studenten of Particulieren (AVP), zoals deze verzekering eigenlijk heet, dekt de schade aan personen en aan zaken waarvoor jij aansprakelijk bent. Deze verzekering is niet verplicht maar we zijn van mening dat iedereen wel zo’n verzekering zou moeten hebben. Als je géén AVP hebt en je verantwoordelijk bent voor bepaalde schade moet je dat geld uit eigen zak betalen. Vooral als je als student per ongeluk iemand letsel hebt toegebracht, of iets kostbaars hebt beschadigd, gaat het om flinke bedragen. Dat is een risico dat je je niet zelf kunt dragen, een AVP is met een premie van meestal maar een paar tientjes per jaar zijn geld daarom dubbel en dwars waard. De aansprakelijkheidsverzekering voor studenten wordt ten onrechte ook wel WA-verzekering genoemd, dat is echter niet correct.

Letselschade

Hier betreft het schade aan personen of een aantasting van de gezondheid (al dan niet met de dood tot gevolg) en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Materiële schade

Dit wordt ook wel schade aan zaken genoemd. Het betreft hier het beschadigen, vernietigen of kwijt raken van zaken alsmede de schade die daar uit voort vloeit. Daarbij is het dus niet altijd zo dat je die schade ook zelf veroorzaakt moet hebben. Als bij jou de wasmachine lekte die vervolgens waterschade bij je benedenburen veroorzaakte heb jij de schade niet zelf veroorzaakt maar wordt die door de wet wel aan jou toegerekend. Dat wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd.

Aansprakelijk voor te verhalen schade

Het gaat er bij deze verzekering dus om dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Zo ja, dan is de gevolgschade daarvan ook gedekt.

Alleenstaande- of gezinsdekking

De aansprakelijkheidsverzekering biedt doorgaans de keuze uit een alleenstaande- of gezinsdekking.
Bij de alleenstaandendekking zijn over het algemeen de verzekeringnemer zelf en zijn/haar logés (voor zover deze zelf niet verzekerd zijn) verzekerd. Bij enkele aanbieders vallen inwonende kinderen onder de 14 jaar ook onder de dekking van de alleenstaande-polis. Bij een gezinsdekking zijn bovendien ook verzekerd:De echtgenoot/ echtgenote / geregistreerd partner van de verzekeringnemer, aAlle met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen, alsmede hun minderjarige, meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend. Ook inwonende (groot- schoon-)ouders, bloed- en aanverwanten zijn verzekerd.

Meeverzekerd

Zoals je hebt gelezen zijn dus ook uitwonende kinderen verzekerd mits die alleen in verband met hun studie uitwonend zijn. Je bent mogelijk dus al meeverzekerd bij je ouders totdat je stopt met studeren.

Wat is er niet verzekerd?

Dat is een hele lijst. laten we beginnen met alle zaken die een eigen verzekering nodig hebben: alle motorrijtuigen, caravans (zijn automatisch meeverzekerd door het trekkende voertuig), vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen. In het geval van joyriding of -sailing wordt een uitzondering gemaakt. Ook materiële schade aan zaken van iemand die meeverzekerd is op jouw polis is niet verzekerd, evenals schade door opzet (bijvoorbeeld door vandalisme), schade die is veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of drugs, of door seksueel misbruik of zaken die onder de Vuurwapenwet vallen. Bij kinderen onder de 14 valt schade door opzet overigens wél onder de dekking van de AVP. Verder is ook groepsaansprakelijkheid niet gedekt.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De meeste verzekeraars bieden hun verzekerde de keuze uit een aantal verzekerde bedragen, deze liggen meestal tussen 1 en 2,5 miljoen euro. Bij een te laag verzekerd bedrag zou de rechter de verzekerde kunnen verplichten om het meerdere zelf te vergoeden. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters stellen dat men zich minimaal voor 1,25 miljoen euro moet verzekeren. Als iemand aannemelijk kan maken dat hij het bedrag dat boven het verzekerde bedrag uitkomt onmogelijk zelf kan vergoeden wordt de hoogte van de schade door de rechter vastgesteld op het verzekerde bedrag zodat er niets bij hoeft te worden betaald.

Vriendendienst

Als je als verzekerde niet aansprakelijk bent voor de ontstane schade dan zal de verzekering de schade ook niet dekken. Gelukkig maken veel verzekeraars tegenwoordig wel uitzonderingen voor zogenaamde vriendendiensten. Bij een vriendendienst kan aansprakelijkheid namelijk ontbreken terwijl de verzekerde zich desondanks wel verplicht voelt om de schade te vergoeden. De verzekeraar biedt in dat geval ondanks het ontbreken van aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag (ca € 12.500,=) toch nog dekking voor de schade.
Bij een vriendendienst of andere situaties waar iemand belangeloos hulp verleent is er volgens de wet pas sprake van aansprakelijkheid als er door de veroorzaker van de schade meer risico werd genomen dan wat onder soortgelijke omstandigheden als normaal zou moeten worden beschouwd, waardoor vervolgens de schade ontstond.

Studenten aansprakelijkheidsverzekering in het kort

  • Een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) is niet verplicht maar zeker aan te raden
  • De AVP dekt zowel letselschade als materiële schade waarvoor je aansprakelijk bent
  • Mogelijk ben je ook als uitwonende student al bij je ouders meeverzekerd
  • Er is een dekking voor alleenstaanden en voor gezinnen